ยินดีต้อนรับ 

สำนักงานวิชาการ

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ

วิจัยและพัฒนา

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม

ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

พันธกิจ

"ให้จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช โดยยกฐานะห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง

จังหวัดพิษณุโลก ขึ้นเป็น วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป"

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หน้า 60 เล่ม 122 ตอนที่ 44 วันที่ 2 มิถุนายน 2548

"วิทยาลัยที่จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ และสร้างพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม"

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

ได้จัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13

(พ.ศ. 2566 -2570)  เพื่อให้เป็นกรอบและทิศทางในการดำเนินการพัฒนาวิทยาลัยให้มีความต่อเนื่อง

องค์ความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม


โครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาหน้ากากอนามัยผ้ามัสลินจีวรโดยใช้วัสดุตัวกระชับใบหน้าที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติศาสนกิจ"

ปีงบประมาณ 2563

พระสันต์ทัศน์ คมฺภีรปญฺโญ


โครงการวิจัยเรื่อง "นวัตวิถีภูมิปัญญาวิถีพุทธสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก"

ปีงบประมาณ 2565

พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ, ผศ.ดร.


โครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาชุดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก"

ปีงบประมาณ 2565

พระครูรัตนสุตาภรณ์, ผศ.ดร.

โครงการวิจัยเรื่อง "การสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก"

ปีงบประมาณ 2565

พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ, ผศ.ดร.

โครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก"

ปีงบประมาณ 2565

ดร.ณัฏยาณี  บุญทองคำ

โครงการวิจัย เรื่อง"การท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติธรรม : แนวทางพัฒนาและส่งเสริมมูลค่าวิชาการทางพุทธศาสนาเชิงสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์"

ปีงบประมาณ 2566

พระสันต์ทัศน์ คมฺภีรปญฺญโญ

แผนงานวิจัย เรื่อง

การพัฒนาภูมินิเวศน์ธรรมชาติผ่านกระบวนการจัดการความรู้ร่วมกับชุมชนพื้นที่ทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก

ปีงบประมาณ 2566

พระครูรัตนสุตาภรณ์, ผศ.ดร.

รายงานการวิจัยย่อยที่ ๑ เรื่อง

วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาภูมินิเวศธรรมชาติผ่าน

กระบวนการจัดการความรู้ร่วมกับชุมชน

ปีงบประมาณ 2566

พระครูปลัดสุวัฒนาพุทธิคุณ, ผศ.ดร.


รายงานการวิจัยย่อยที่ 2 เรื่อง

การพัฒนาระบบภูมินิเวศธรรมชาติด้วยการจัดการความรู้แบบองค์รวมร่วมกับชุมชน

ปีงบประมาณ 2566

ดร.ณัฏยาณี บุญทองคำ


แผนงานวิจัย เรื่อง

บางกระทุ่มโมเดล : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างชุมชนน่าอยู่และสร้างสรรค์ อย่างยั่งยืน

ปีงบประมาณ 2566

พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ, ผศ.ดร.

รายงานการวิจัยย่อยที่ ๑

เรื่อง บางกระทุ่มน่าชม : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม

อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ปีงบประมาณ 2566

พระครูรัตนสุตาภรณ์, ผศ.ดร.

รายงานการวิจัยย่อยที่ ๒

เรื่อง บางกระทุ่มน่าอยู่ : ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนน่าอยู่และสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนา ปีงบประมาณ 2566

ดร.ณัฏยาณี บุญทองคำ

Events Calendar
undefined undefined
- ไม่มีการจัดกิจกรรม ในเดือนนี้ -
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy