วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช


เลขที่ ๒๑๗ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๕-๙๘๕๐๘๕-๘๖ โทรสาร ๐๕๕-๙๘๕๐๘๕-๘๗  www.pl.mcu.ac.th


      วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เดิมมีฐานะเป็นโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ ตั้งอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา เป็นหลักสูตรแรก ในปีการศึกษา ๒๕๔๑


     พ.ศ. ๒๕๔๔ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


     พ.ศ. ๒๕๔๖ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๖ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจริยศึกษา


     พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓ /๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ประชุมมีมติยกฐานะห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ขึ้นเป็นวิทยาลัย ในนามวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และได้มีข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พุทธศักราช ๒๕๔๘ โดยให้ตราข้อกำหนดไว้ ดังนี้


     "ให้จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช โดยยกฐานะห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป มีฐานะเป็นนิติบุคคล"     ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า ๖๐ เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๔ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป รวมทั้งทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


     พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์


     พ.ศ. ๒๕๔๙ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๙ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ


     พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (สำหรับคฤหัสถ์)


     พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑ ที่ประชุมมีมติให้วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารรัฐกิจ (สำหรับคฤหัสถ์)


     พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปิดหน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดท่านา อำเภอเมือง จังหวัดตาก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน


     พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ ที่ประชุมมีมติให้วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (สำหรับบรรพชิต)


     พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (สำหรับคฤหัสถ์) คณะมนุษยศาสตร์


     พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ประชุมมีมติให้วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดหมอนไม้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์


     พ.ศ. ๒๕๕๒ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ย้ายสถานที่เรียนจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารไปที่ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ซึ่งตั้งอยู่ที่ ๒๑๗ หมู่ ๖ บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และทำพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยได้รับความเมตตาจาก สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน


     พ.ศ. ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา


     พ.ศ. ๒๕๕๔ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเอกสังคมศึกษา (คฤหัสถ์) และวิชาเอกการสอนภาษาไทย (บรรพชิตและคฤหัสถ์)


     พ.ศ. ๒๕๖๑ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑) (บรรพชิตและคฤหัสถ์) และเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑) (บรรพชิตและคฤหัสถ์)


     พ.ศ. ๒๕๖๒ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) (บรรพชิตและคฤหัสถ์) และเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) (บรรพชิตและคฤหัสถ์)


     พ.ศ. ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) (บรรพชิตและคฤหัสถ์)


     พ.ศ. ๒๕๖๕ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕) (บรรพชิตและคฤหัสถ์)


     พ.ศ. ๒๕๖๕ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕) (บรรพชิตและคฤหัสถ์)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy