หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร

มคอ.2 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ศาสนาและปรัชญา) 2565

พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ, ดร.

น.ธ.เอก  พธ.บ. พธ.ม. พธ.ด.

พระสันต์ทัศน์ คมฺภีรปญฺโญ, ดร.

น.ธ.เอก  ป.1-2  พธ.บ.  พธ.ม.  พธ.ด.

รศ.ดร.ปัญญา  นามสง่า

พธ.บ.  M.A.  พธ.ด.

ดร.ภูวเดช  สินทับศาล

น.ธ.เอก  ป.1-2  พธ.บ.  ศศ.ม.  พธ.ด.

นายชัยรัตน์  ทองสุข

พธ.บ.  พธ.ม.

รศ.ดร.ประพัฒน์  ศรีกูลกิจ

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร

มคอ.2 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) 2565

พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา, ผศ.ดร.

น.ธ.เอก  พธ.บ.  พธ.ม.  พธ.ด.

พระครูปิยกิจบัณฑิต, ดร.

พระครูสังฆรักษ์เชษฐา  ปิยสาสโน

น.ธ.เอก  บธ.บ.  พธ.ม.

พระมหาปณิธาน  สุเมโธ

นายเสถียร  สระทองให้

น.ธ.เอก  พธ.บ.  พธ.ม.

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร

มคอ.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 2565

ผศ.จุมพต  อ่อนทรวง

น.ธ.เอก  ป.1-2  พธ.บ.  M.A.

ผศ.ดร.อภิพัธน์  วิศิษฏ์ใจงาม

Click here to add your own text.

ผศ.สุทัศน์  อาสนาชัย

น.ธ.เอก  ป.ธ.4  พธ.บ.  M.A.

นายดำรงค์ มหนิธิวงศ์

กศ.บ.  ศศ.ม.

นายจิรพจน์  ขวัญคง

น.ธ.เอก  พธ.บ.  ศศ.ม.

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร

มคอ.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2564

พระราชรัตนสุธี, รศ.ดร.

ป.ธ.9  รป.ม.  ศศ.ม.  รป.ด.  ปร.ด.

พระครูรัตนสุตาภรณ์, ผศ.ดร.

น.ธ.เอก ป.ธ.4 อ.ศศ. ค.บ. รป.ม. รป.ด.

พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ, ผศ.ดร.

น.ธ.เอก ป.ธ.6 พธ.บ. พธ.ม. พธ.ด.

ผศ.ดร.วรพล  วรสุวรรณโรจน์

น.ธ.เอก ป.ธ.5 ค.บ. กศ.ม. รป.ม. พธ.ด.

ดร.ณัฏยาณี  บุญทองคำ

บธ.บ.  บธ.ม.  พธ.ด.

ดร.ดอนล่าร์ เสนา

น.ธ.เอก ป.ธ.7 พธ.บ. รป.บ. ศศ.ม. พธ.ด.

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสังคมศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร

ประกาศและคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 2567

มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) 2567

พระครูใบฎีกาธนู  ธนวฑฺฒโน

นธ.เอก ป.1-2 พธ.บ. พธ.ม.

พระสมพงษ์ ณฏฺฐิโก, ดร.

น.ธเอก ป.1-2 พธ.บ. พธ.ม. ค.ด.

พระพิทักษ์ อริยปุตฺโต, ดร.

น.ธ.เอก ป.1-2 พธ.บ. พธ.ม.  ค.ด.

นายกิตติศักดิ์  แท่งทอง

ค.บ.  ศศ.ม.

นายนัชพล คงพันธ์

พธ.บ.  พธ.ม.

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร

ประกาศและคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 2567

มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) 2567

พระครูอมรธรรมบัณฑิต

น.ธ.เอก  ป.1-2  ศน.บ.  ศษ.ม.

พระปลัดสถาพร  สุฐานวุฑฺฒี

น.ธ.เอก  ป.1-2  พธ.บ.  กศ.ม.

ผศ.สุดธิดา  พ่วงเฟื่อง

ศศ.บ. กศ.ม. (การประกันคุณภาพการศึกษา)

กศ.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)

ผศ.ลำยอง  สำเร็จดี

นางสาวเกศแก้ว  คงคล้าย

กศ.บ.  กศ.ม.

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประจำหลักสูตร

มคอ.2 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 2565

พระครูพิพิธจารุธรรม, ผศ.ดร.

น.ธ.เอก  พธ.บ.  น.บ.  กศ.ม.  ศน.ด.

พระครูสิริรัตนานุวัตร, รศ.ดร.

น.ธ.เอก ป.ธ.5  พธ.บ. พธ.ม. Ph.D.

พระมหาสมบูรณ์  วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.

พธ.บ.  ศศ.ม. พธ.ด.

ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม

ป.อบ. บศ.9 ศษ.บ. ศศ.บ. พธ.ม. พธ.ด.

ดร.เจริญ  มณีจักร์

ค.บ.  กศ.ม.  พธ.ด.

ผศ.ดร.สุนทร  สุขทรัพย์ทวีผล

พธ.บ. M.A. พธ.ด.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy